Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică anunţă concurs

Distribuie

Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, subordonat Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii:
• psihopedagog special – 1 unitate;
• pedagog – 3 unitate;
• psiholog – 3 unităţi.

Domeniile de activitate vor reieși din atribuţiile Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică (Hotărârea Guvernului nr. 723 din 16.09.2013).
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare în domeniul pedagogiei şi/sau psihologiei, psihopedagogiei speciale, care au experienţă profesională de minimum 5 ani, nu au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, posedă limba română, rusă, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor prezintă, la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, în termen de 30 de zile lucrătoare din ziua publicării anunțului, personal sau prin email următoarele acte de participare la concurs:
1. cererea de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate;
3. copiile actelor de studii;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă;
6. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
7. copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecţionare şi la programe/proiecte educaţionale;
8. certificat de cazier judiciar;
9. scrisoare de motivare.

Actele vor fi depuse la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică la adresa bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 169, MD-2004, mun. Chișinău, e-mail: craprm@gmail.com,
telefon de contact: (022) 59-37-16, 59-37-70, 59-52-77
Regulamentul privind procedura de desfășurare a concursului poate fi văzut la sediul Centrului.

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994
Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003
Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994
Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000
Convenţia Colectivă de Muncă (nivel de ramură) pe anii 2011 – 2015
Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89
Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei inclusive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020
Hotărârea Guvernului nr. 723 din 16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică


Distribuie

Lasă un răspuns